23 dec 2005 16:00

Roerende inkomsten

Verscheidene fiscale bepalingen op het vlak van de roerende inkomsten

Verscheidene fiscale bepalingen op het vlak van de roerende inkomsten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake roerende inkomsten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het voorontwerp brengt verbeteringen aan in bepaalde wetteksten die lacunes of onvolkomenheden bevatten. Het voorziet ook in een soepele fiscale regeling van de betaling van bepaalde roerende inkomsten aan niet inwoners en van de inning van de roerende voorheffing. Hierdoor kunnen de Belgische operatoren uit de financiële sector grensoverschrijdende custody (*) en aanverwante diensten beginnen of blijven aanbieden, in een context van internationale consolidatie en verscherpte concurrentie. De herziening van de artikelen die de roerende voorheffing betreffen biedt ook de gelegenheid om een probleem te regelen in verband met de problematiek van de inning van roerende voorheffing voor de heffing van de dividenten die in natura worden betaald. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) dienstverlening van in bewaring genomen financiële instumenten.