10 nov 2016 20:51

RSZ: “Hervorming zal slagkracht inspectiediensten ten goede komen”

Vandaag besliste de Ministerraad om de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid te integreren in de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daarnaast worden ook andere inspectiediensten versterkt. De RSZ vindt het een goede beslissing die de voorwaarden schept voor de uitbouw van een slagkrachtige inspectiedienst. De RSZ zal er alles aan doen om de beslissing uit te voeren met oog voor de bezorgdheden van alle betrokkenen.

De hervorming die de Ministerraad heeft beslist, voorziet onder meer in de integratie van de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid in de RSZ-inspectie. Door deze beslissing worden een groot deel van het personeel en middelen van Sociale Inspectie naar de RSZ-inspectie overgeheveld.  Daardoor kan de internationale cel bij de RSZ versterkt worden en wordt de overlap tussen Sociale Inspectie en RSZ-Inspectie weggewerkt.

Personeelsleden van de Sociale inspectie die dat wensen, kunnen echter ook intekenen op één van de 96 openstaande betrekkingen bij andere diensten (Toezicht Sociale Wetten, RVA, RSVZ, …)

De slagkracht verhogen

“Deze beslissing zal de slagkracht van de inspectiediensten ten goede komen”, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “Daardoor wordt de lijn verkort tussen de RSZ, die verantwoordelijk is voor de regelgeving, de inning en de invordering van bijdragen, en de controle op de naleving van de reglementering - onder meer door de inspectie.”

Door de samenvoeging kunnen de acties van de Inspectie voor een nog betere inning van de bijdragen en de strijd tegen de sociale fraude worden versterkt.  Dit kadert in een meer geïntegreerde aanpak van de fraudebestrijding, waarop de Regering terecht de nadruk legt. Deze hervorming biedt bovendien de mogelijkheid om de werkmethodes over alle inspectiediensten heen, te moderniseren en nog meer op elkaar af te stemmen. 

De integratie is in overeenstemming met de visie die het Algemeen Beheer van de RSZ de voorbije jaren altijd heeft verdedigd en die wordt gedeeld door het Beheerscomité van de instelling. 

Integratietraject

De RSZ is blij met de komst van een belangrijke groep ervaren en competente inspecteurs. Door de integratie van een inspectieteam dat vooral gericht is op fraudebestrijding, zal de RSZ zijn eigen inspectiedienst als het ware opnieuw moeten uitvinden. Om dat tot een goed einde te brengen, willen we in de komende maanden een gezamenlijk traject opzetten, waarbij alle betrokken diensten vertegenwoordigd zullen zijn.
Dat traject moet uitmonden in een vernieuwde inspectiedienst die klaar is om op basis van een up-to-date uitrusting, moderne technologie en een uitgebouwde datamining voor de aansturing van de controles, de volgende opdrachten te vervullen:

  • Strijd tegen de sociale fraude
  • Strijd tegen sociale dumping en mensenhandel
  • Ondersteuning van de basisopdrachten van de RSZ (inning – controle)
  • Strijd tegen de schijnzelfstandigen
  • Internationale samenwerking tussen inspectiediensten
  • Controle op de sociale dienstverrichters
  • Samenwerking met de gerechtelijke instanties, met name de arbeidsauditeurs