16 nov 2009 12:31

RSZPPO - Activiteitenverslag 2008

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn 'Activiteitenverslag 2008'.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn 'Activiteitenverslag 2008'.

Dit rapport bevat relevante regelgeving, een activiteitenverslag, statistische gegevens en financiële resultaten voor de kerntaken van de parastatale: kinderbijslag, aangiften en inning van bijdragen, pensioenfinanciering en Sociale Maribel. De RSZPPO vervult deze opdrachten binnen de lokale en provinciale overheidssector, m.n. gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en lokale politiezones. De statistische brochure in bijlage bij het verslag geeft een duidelijk beeld van de tewerkstelling in de lokale overheidssector.

 

Belangrijk in dit activiteitenverslag is de problematiek van de ambtenarenpensioenen van de lokale sector: de financiering staat onder druk. De volgende jaren moeten we op zoek gaan naar structurele oplossingen.

 

Opvallende cijfers:

1. Het percentage vastbenoemden zakt voor het eerst onder 40%. De contractuele personeelsleden nemen definitief de bovenhand, zeker bij de jongste werknemers. De cijfers verschillen echter grondig tussen de gewesten: in Vlaanderen vinden we nog 43% vastbenoemden, in Wallonië 35%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 42%.

 

2. Als vierde grootste kinderbijslagfonds van België betaalt de RSZPPO kinderbijslag uit aan zo'n 120.000 gezinnen voor ruim 200.000 rechtgevende kinderen. 1 op 6 van deze gezinnen ontvangt een sociale toeslag, toegekend aan langdurig werklozen, invaliden en gepensioneerden met een beperkt gezinsinkomen. Recent kwam hier een categorie bij, de eenoudergezinnen met een beperkt inkomen. In 2008 keerde de RSZPPO een eenouderpremie uit aan ruim 7400 gezinnen.

 

3. Het aantal kinderen met een handicap of een aandoening dat recht geeft op een verhoogde kinderbijslag is de laatste jaren sterk toegenomen. Het gaat hier om kinderen met een fysieke handicap en/of een mentale achterstand, maar bijvoorbeeld ook om kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) of een bepaalde spraakstoornis, die na evaluatie door een controlearts recht hebben op zo'n toeslag. (1)

Zeker sinds de invoering van het nieuwe evaluatiesysteem en de verruiming hiervan naar kinderen die vroeger geëvalueerd werden in het oude systeem stijgt het aantal erkenningen. Voortaan wordt immers niet meer uitsluitend rekening gehouden met de ziekte of handicap op zich maar ook met de gevolgen ervan voor het kind en het gezin, bijvoorbeeld: volgt het kind therapie, wordt er thuisverzorging ingeschakeld, is één van de ouders minder gaan werken om de speciale zorgen op zich te nemen, enz... Sinds 2005 zien we het aantal rechtgevende gehandicapte kinderen sterk toenemen van 2.943 naar 3.755.
(1) Basis: Lijst van pediatrische aandoeningen

 

Link: Publicaties RSZPPO
Afbeeldingen: logo, cover
Contact: RSZPPO