23 sep 2010 13:15

RSZPPO - Jaarverslag 2009

Groot aandeel oudere vastbenoemden zet pensioenfinanciering lokale sector onder druk

Groot aandeel oudere vastbenoemden zet pensioenfinanciering lokale sector onder druk

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) publiceert zijn 'Jaarverslag 2009'.

  Dit rapport bevat relevante regelgeving, een activiteitenverslag, statistische gegevens en financiële resultaten voor de kerntaken van de parastatale: kinderbijslag, aangiften en inning van bijdragen, pensioenfinanciering en Sociale Maribel. De RSZPPO vervult deze opdrachten binnen de lokale en provinciale overheidssector, m.n. gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en lokale politiezones. De statistische gegevens in het verslag geven een duidelijk beeld van de tewerkstelling in de lokale overheidssector.

Het percentage vastbenoemden zakt tot 39%. De contractuele personeelsleden nemen definitief de bovenhand. De cijfers verschillen echter grondig tussen de gewesten: in Vlaanderen vinden we nog 42% vastbenoemden, in Wallonië 34,5%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40,5%.

De sterke evolutie naar contractueel werk in de lokale sector tekent zich ook duidelijk af in de leeftijdspiramide: bij de vastbenoemden is 40% 50-plusser met een duidelijke top in de categorie 51-55 jaar, de groep contractuelen telt 18% 50-plussers (gesubsidieerde contractuelen worden buiten beschouwing gelaten). Hier is de leeftijdspiramide ook evenwichtiger verdeeld.

De grote vertegenwoordiging van oudere vastbenoemden zal in de toekomst nog extra druk zetten op de pensioenstelsels binnen de lokale sector. De financiering van de lokale pensioenen moet hervormd worden met respect voor de basisprincipes waarover binnen de RSZPPO met alle sociale partners een overeenkomst werd bereikt, met name het geformuleerde evenwicht tussen solidariteit enerzijds en een verhoogde responsabilisering per bestuur anderzijds.


Link: Publicaties RSZPPO
Afbeeldingen: logo, cover
Contact: RSZPPO