29 apr 2011 14:08

Ruimtelijke informatie

Omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE

Omzetting van de Europese richtlijn INSPIRE

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 omzet. De richtlijn richt een infrastructuur in voor ruimtelijke informatie in de gemeenschap, INSPIRE genaamd.

België belast het Nationaal Geografisch Instituut met de inrichting van de infrastructuur die de geografische gegevens zal verzamelen en beheren. Voor de financiering ervan wordt een budget uitgetrokken binnen de begroting 2011.

De verdere uitwerking van de richtlijn zoals de samenwerking van de verschillende federale diensten en de gewesten zal gebeuren in een latere fase. Het voorontwerp wordt in tweede lezing opnieuw aan de ministerraad voorgelegd.