30 apr 2004 17:00

Rusthuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 37quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 37quater van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Dit ontwerp heeft tot doel het berekeningsmechanisme van de sancties aan te passen aan het nieuwe controle- en sanctiemechanisme voor de rustoorden voor bejaarden (ROB) en de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) die de evaluatieschaal (de zogenaamde "Katzschaal") op significante wijze verkeerd toepassen. Het ontwerp wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand. (*) van 4 april 2003. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de zorgverleners bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11° en 12°, van dezelfde wet.