20 dec 2012 03:33

Sadia is wel degelijk vermoord door haar familie omdat zij een vrouw was

Brussel, 20/12/12 – De ouders van Sadia zijn zonet door het Hof van Assisen van de provincie Namen als (mede)daders schuldig bevonden aan de moord met voorbedachte rade op hun dochter, en dit met de verzwarende omstandigheid van discriminatie op grond van geslacht. De vader van Sadia, Tariq Sheikh, is als (mede)dader tevens schuldig bevonden aan poging tot gedwongen huwelijk van zijn dochter.

Het Hof van Assisen van de provincie Namen heeft de ouders van Sadia veroordeeld omdat zij haar niet vrij haar leven als vrouw hebben laten leiden en omdat zij haar hebben vermoord in naam van de patriarchale en archaïsche tradities, met als doel een naar verluid geschonden eer te wreken ”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Vandaag heeft het hof van assisen van de provincie Namen de actie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen erkend op het gebied van de bestrijding van ongelijkheid op grond van het geslacht en de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het Hof heeft eveneens erkend dat deze genderstereotypen leiden tot ernstige discriminaties van vrouwen op grond van hun geslacht.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen stelde zich burgerlijke partij opdat, voor de eerste keer in België, een eermisdrijf zou veroordeeld worden, het geslacht van het slachtoffer zou erkend worden als een verzwarende omstandigheid en de poging tot gedwongen huwelijk zou bestraft worden. Het hof van assisen van de provincie Henegouwen stelde op 9 december 2011 vast dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord omdat zij hen onteerd had door te weigeren om zich te plooien naar de rol die van haar verwacht werd als vrouw en in te stemmen met een gedwongen huwelijk.

Eergerelateerd geweld

In de studies over eergerelateerd geweld merken we vaak dat de moeders een uiterst belangrijke rol spelen bij het voortbestaan van deze verouderde tradities. De vader staat in voor de eer naar de buitenwereld toe, de moeder waakt over de eer binnenshuis. Zij prent deze waarden in bij haar kinderen, en in het bijzonder bij haar dochters, en voelt zich verantwoordelijk voor hun gedrag.

Gedwongen huwelijk

Dit proces zal de verdienste hebben gehad dat het rekening hield met de situatie van de vrouw in het licht van de problematiek van gedwongen huwelijken.

Het is, na het arrest van het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen, de eerste keer dat een Belgische rechtbank een veroordeling uitspreekt voor een poging tot gedwongen huwelijk. "Onze onderzoeken lijken erop te wijzen dat we slechts de top van de ijsberg zien en dat het moeilijk is voor de slachtoffers om deze feiten aan te geven", verklaart Michel Pasteel.

Sensibiliseren

De verdienste van dit proces bestaat eruit dat er rekening werd gehouden met de situatie van vrouwen in het licht van de problematiek van eermisdrijven.

Er blijft nog veel werk aan de winkel om de overheid, de politiek, het parket en de bevolking te sensibiliseren aangaande deze problematiek.

Er zijn nog veel inspanningen nodig”, voegt Michel Pasteel toe,” om gelijke rechten te vertalen naar een feitelijke gelijkheid. Dit fenomeen is allesbehalve occasioneel. Vele vrouwen moeten vandaag de dag nog steeds een hen opgelegde gedragscode naleven en beantwoorden aan de stereotiepe rol die van een vrouw verwacht wordt.”

Perscontact:

Elodie Debrumetz
communicatieverantwoordelijke
02 233 49 47
04 97 23 67 67
Elodie.debrumetz@iefh.belgique.be

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van deze gelijkheid als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.