25 apr 2014 18:28

Samenstelling van de Commissie Kunstenaars

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de effectieve en plaatsvervangende leden van de Commissie Kunstenaars benoemt. 

De Commissie Kunstenaars wordt onder meer belast met de uitreiking van de visums en kunstenaarskaarten, in het kader van de hervorming van het kunstenaarsstatuut, voorzien in de programmawet van 26 december 2013.

Op vraag van de sociale partners werd het sociaal statuut van de kunstenaars versterkt met uitwerking op 1 januari 2014. De inwerkingtreding van de bepaling betreffende de samenstelling van de Commissie (artikel 4 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart) is bovendien onderworpen aan de datum van inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit dat vandaag door de ministerraad wordt goedgekeurd. Dat ontwerp van koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. 

De Commissie Kunstenaars bestaat uit twee kamers, een van de Franse taalrol en een van de Nederlandse taalrol. Die kamers tellen vertegenwoordigers van de RSZ, het RISVZ, de RVA, de interprofessionele vakverenigingen, de werkgeversorganisaties, de artistieke sector en de gemeenschappen. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, §1, van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart