20 jul 2017 19:15

Samenwerking van de deelstaten aan de oprichting van de nieuwe instelling voor wetenschappelijk onderzoek Sciensano

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Middenstand Willy Borsus akkoord met het voorstel tot samenwerking van de gemeenschappen en de gewesten aan de actie van de federale overheid om een nieuwe instelling op te richten, Sciensano genoemd, die actief zal zijn in wetenschappelijk onderzoek.

De ministerraad van 20 juli 2016 heeft de oprichting van Sciensano als nieuwe wetenschappelijke instelling bevoegd voor alle medische en veterinaire aspecten van volksgezondheid (zie persbericht van 20 juli 2016) goedgekeurd. Deze instelling is het gevolg van de samensmelting van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA). 

Concreet houdt de medewerking van de gemeenschappen en gewesten in de eerste plaats de mogelijkheid in voor de gemeenschappen en gewesten om als stemgerechtigde vertegenwoordigd te zijn in het bestuursorgaan van Sciensano. Meer bepaald zullen de deelstaten die hun akkoord geven, verplicht vertegenwoordigd worden in de Algemene Raad van Sciensano. Zoals voor de andere bestuurders zal de deelname van de vertegenwoordigers van de deelstaten aan de vergaderingen van de raad van bestuur onderworpen zijn aan een financieringsvoorwaarde. De ministerraad heeft dan ook het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd rond de vertegenwoordiging van de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies in de beheersorganen van Sciensano. Het wordt overgemaakt voor advies aan de Raad van State.