05 sep 2023 11:17

Samenwerkingsakkoord Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed over de compensatie door het Groothertogdom Luxemburg van gederfde inkomsten van de Belgische gemeenten.

In het bijzonder kader van het stelsel van de gemeenschappelijke ontvangsten van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) wijst het Groothertogdom Luxemburg jaarlijks een forfaitair bedrag toe aan België, als compensatie voor de door de Belgische gemeenten gederfde inkomsten wegens de onmogelijkheid om aanvullende belastingen op de personenbelasting te heffen op een groot deel van de Luxemburgse beroepsinkomsten.

Om dit bedrag onder de gemeenten te kunnen verdelen wordt een samenwerkingsakkoord met de gewesten afgesloten. Daarin wordt bepaald dat het forfaitair bedrag verdeeld wordt in verhouding tot de in het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde aanvullende gemeentebelasting, die berekend wordt op de belasting die verschuldigd zou zijn door een inwoner van België indien zijn beroepsinkomsten van Luxemburgse oorsprong uit Belgische bronnen afkomstig waren.

Het voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de toewijzing en de verdeling van het bedrag dat is vastgelegd in artikel 2 van de beslissing van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) van 14 december 2001, zoals gewijzigd bij de beslissing van het Comité van Ministers van de BLEU van 31 augustus 2021

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de toewijzing en de verdeling van het bedrag dat is vastgelegd in artikel 2 van de beslissing van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) van 14 december 2001, zoals gewijzigd bij de beslissing van het Comité van Ministers van de BLEU van 31 augustus 2021