11 dec 2008 10:40

Samenwerkingsakkoord Beliris

Beliris herlanceert de sociale woningen Miniemen in Brussel

Beliris herlanceert de sociale woningen Miniemen in Brussel

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en voorzitster van Beliris - het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk gewest - heeft de ministerraad zich akkoord verklaard met de hertoewijzing van de renovatiewerken van de sociale woonwijk Miniemen in Brussel door een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Ter herinnering: de integrale renovatiewerken van de 'Miniemen' werden na openbare aanbesteding toegewezen aan de n.v. Arthur Moens.

De door Beliris gefinancierde werken hadden betrekking op een volledige renovatie van de sociale woningen 'Miniemen', zowel binnen als buiten de woningen, voor een globaal bedrag van 12,5 miljoen euro. De renovatie - die van start ging in mei 2008 - moest in drie fasen gerealiseerd worden en 1.170 kalenderdagen duren, tot midden juli 2011:

  • Fase 1: renovatie van woonblokken A en B ter hoogte van Valkstraat en Miniemenstraat 137. Einde in juli 2009.
  • Fase 2: start eind april 2009 - renovatie woonblokken C en D, Miniemenstraat 119 tot 135. 
  • Fase 3: in 2010 - renovatie woonblokken E en G, langs het Breughelplein en de Miniemen¬straat 109 tot 117. 

Op 14 oktober 2008 heeft de rechtbank van koophandel het faillissement uitgesproken van de n.v. Arthur Moens, waardoor de renovatiewerf volledig stilviel.

Omdat de curatoren van het faillissement het contract niet verder wensten te zetten, moest de opdracht opnieuw worden toegewezen.

De wet op de overheidsopdrachten voorziet dat een opdracht door een onderhandelingsprocedure 'in de strikt noodzakelijke maat' kan worden afgesloten wanneer een 'dwingende spoed voortvloeit uit onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het niet mogelijk is de termijnen voor de overige procedures na te leven'.

De regering was van mening dat het faillissement van de n.v. Arthur Moens een onvoorziene gebeurtenis was en dat het achterlaten van de werf in deze staat zou kunnen leiden tot beschadigingen (krakers, opzettelijke brandstichting, beschadigingen,..., maar ook verlengde leegstand) en dat er daardoor belangrijke meerkosten zouden ontstaan voor de overheid.

De regering ging dus akkoord met de hertoewijzing van de opdracht via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Beliris zal dus de 5 andere geselecteerde inschrijvers raadplegen die een offerte indienden tijdens de aanvankelijke aanbestedingsprocedure: de groep Thiran, AM CFE + Louis De Waele + Valens, n.v. Galère, AM M&M Sitty + M&M Ilegems en de n.v. Jacques Delens.

Het oorspronkelijke bijzonder bestek zal worden gewijzigd om rekening te houden met enerzijds de door de gefailleerde onderneming al uitgevoerde werken en anderzijds de minimale verbeteringen en aanpassingen die noodzakelijk bleken tijdens de reeds uitgevoerde werken. De onderhandeling zal hoofdzakelijk op de prijs en op de door de inschrijvers voorgestelde uitvoeringstermijnen betrekking hebben. De nog uit te voeren werken worden geraamd op 9.930.553,50 euro, inclusief BTW.

Zodra de administratie en de curator het bedrag van de eindafrekening hebben afgesproken, zal het saldo van de opdracht worden afgestoten en dit zal dan ook beschikbaar zijn voor de nieuwe opdracht. De werken zelf zouden dan in maart 2009 terug van start kunnen gaan.