02 feb 2024 15:46

Samenwerkingsakkoord betreffende de oprichting en het beheer van de 'Individual Learning Account'

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goed met als doel de oprichting en het beheer van het digitaal portaal genaamd 'Individual Learning Account' te regelen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord ligt in het verlengde van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse bepalingen inzake arbeid, waarin een individueel opleidingsrecht wordt gecreëerd, en de Wet betreffende de oprichting en het beheer van de 'Federal Learning Account' van 20 oktober 2023. Meer specifiek is het de bedoeling een digitaal portaal genaamd 'Individual Learning Account' te ontwikkelen.

De 'Individual Learning Account' stelt personen in staat om hun opleidingsrechten uit te oefenen en de gevolgde opleidingen weer te geven, maar draagt ook bij aan het algemeen belang voor de verbetering van de werking van de Belgische arbeidsmarkt en de verhoging van de tewerkstellingsgraad door de raadpleging van de opleidingsrechten en -kredieten te faciliteren.

Omwille van de nationale aanpak om opleidingen van burgers te organiseren en het levenslang leren te bevorderen, is het noodzakelijk om informatie te verzamelen in één applicatie, waarbij gegevens worden uitgewisseld in gegevensbanken die onder de bevoegdheid van de federale staat of de gefedereerde entiteiten vallen.

In deze context werd beslist een samenwerkingsakkoord op te stellen tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie. Deze overeenkomst heeft tot doel rechtsgronden te creëren voor de verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens in het kader van de registratie en het beheer van opleidingsgegevens van de openbare dienst in de individuele opleidingsrekening. 

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord worden ter advies voorgelegd aan het Overlegcomité, de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van de Individual Learning Account

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van de Individual Learning Account