22 dec 2023 20:41

Samenwerkingsakkoord betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van mobiliteit Georges Gilkinet en van minister van Klimaat Zakia Khattabi een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de gewesten goed, tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie.

Het voorstel voor aanpassing van het samenwerkingsakkoord “luchtvaart” bevat:

  • noodzakelijke aanpassingen ten gevolge van herziene EU-regelgeving in het kader van Fit for 55
  • vereenvoudigingen aan het samenwerkingsakkoord om ervoor te zorgen dat er in de toekomst niet telkens een tijdrovende aanpassingsprocedure moet worden doorlopen wanneer het toepassingsgebied of de verplichtingen (inhoud, timing etc.) voor vliegtuigexploitanten wijzigen in de EU-regelgeving

De ministerraad keurt voorts ook een voorontwerp van wet goed houdende instemming met dit wijzigende samenwerkingsakkoord. Het wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap