30 jun 2023 17:06

Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg in het Waals Gewest - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in tweede lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord goed ter coördinatie van slachtofferzorg in het Waals Gewest.

Het akkoord betreft een structurele samenwerking tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest op het vlak van slachtofferzorg, dat een gemengde bevoegdheid is.

Het akkoord beoogt slachtoffers een gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen door een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing te voorzien tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg, alsook door de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren, gebaseerd op de bestaande praktijken en structuren.

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst en het voorontwerp van wet tot instemming worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.