19 apr 2024 20:19

Samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg – Derde lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt en van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in derde lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Duitstalige Gemeenschap inzake slachtofferzorg goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

Slachtofferzorg is een gemengde bevoegdheid, verdeeld tussen de Federale Staat en de gemeenschappen en gewesten. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beoogt te komen tot een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus die belast zijn met het slachtofferbeleid, om een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te verzekeren voor de slachtoffers.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden van de justitiehuizen – waaronder het slachtofferonthaal – overgeheveld naar de gemeenschappen. Het bijwerken van het bestaande samenwerkingsakkoord moet een duidelijk kader bieden voor samenwerking en een model voor doorverwijzing tussen de verschillende diensten voor slachtofferzorg.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet, aangepast aan het advies van de Raad van State, worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.