17 mei 2024 20:12

Samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake leningen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een ontwerp van samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het gebruik van de leningen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RFF) goed, alsook een voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord.

Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt de financiële aspecten verbonden aan het gebruik van de RRF-leningen in België.

Het voorziet dat het Federaal Agentschap van de Schuld optreedt als tussenpersoon tussen de Europese Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Federaal Agentschap van de Schuld ontvangt de leningentranches van de Europese Commissie en betaalt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat het verschuldigd is.

Omgekeerd zal het Federaal Agentschap van de Schuld de rentelaste en kapitaalaflossingen op de leningen toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest innen en doorstorten aan de Europese Commissie.

De overeenkomst bepaalt ook dat het Federaal Agentschap van de Schuld het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nauwkeurig betalingsplan zal bezorgen. In geval van betalingsachterstand door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal deze laatste nalatigheidsinterest moeten betalen.

Het ontwerp van samenwerkingsakkoord en het voorontwerp van wet worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd.