12 mei 2023 15:57

Samenwerkingsakkoord over de oprichting van een coördinatiedienst fraudebestrijding

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed over de oprichting van een coördinatiedienst fraudebestrijding (anti-fraud coordination service, AFCOS).

De Europese verordening 883/2013 over het bureau voor fraudebestrijding van de Europese Unie OLAF, stelt dat elke lidstaat een dienst moet hebben die belast is met de coördinatie van de bescherming van de financiële belangen van de EU. Die dienst moet de ambtenaren van OLAF, die belast zijn met het toezicht op het correcte gebruik van de EU-subsidies, doorverwijzen naar de federale of regionale dienst die bevoegd is om hen bij te staan in hun controletaak.

Eind 2013 heeft België de ICCF (Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de strijd tegen de economische fraude) aangewezen als AFCOS-contactpunt. De huidige structuur van AFCOS binnen de ICCF biedt echter geen ruimte voor een vertegenwoordiging van de regionale en communautaire autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de structuur- en landbouwfondsen. Zij hebben namelijk slechts een gaststatus.

AFCOS moet daarom onafhankelijk van de ICCF worden opgericht, met betrokkenheid van de gemeenschappen en de gewesten. Dat is het doel van het ontwerp van samenwerkingsakkoord dat aan het overlegcomité zal worden voorgelegd.