09 feb 2024 17:58

Samenwerkingsakkoord over de uitvoering van de Europese Digital Services Act

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap over de Europese eenheidsmarkt voor digitale diensten.

Op 17 februari treedt de vernieuwde Europese Digital Services Act in werking. Het hoofddoel van de DSA-verordening is het vastleggen van regels voor digitale diensten die een veilige en betrouwbare onlineomgeving waarborgen waarin innovatie wordt vergemakkelijkt en de consumentenrechten worden beschermd.

Gelet op de materies waarop de verordening betrekking heeft en de verdeling van de bevoegdheden in België, moet een samenwerkingsakkoord worden gesloten over de organisatie van de samenwerking tussen de bevoegde overheden.

Het samenwerkingsakkoord waarmee dit wetsontwerp instemt, voorziet voornamelijk in de aanwijzing van het BIPT als Belgische digitaledienstencoördinator (DSC), de lijst van de taken van de DSC, de modaliteiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten aangeduid door de Gemeenschappen en de DSC, en de vertegenwoordiging en bepaling van het Belgische standpunt in de Europese Raad voor digitale diensten.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het dossier wordt op de agenda van het volgende elektronische overlegcomité ingeschreven.