10 mrt 2017 18:00

Samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020.

In 2008 bereikten de Europese Raad en het Europese Parlement een akkoord over het Klimaat- en Energiepakket voor de periode 2013-2020. Dit pakket omvat een set van bindende wetgevende initiatieven die invulling geven aan de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020:

  • een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990
  • een stijging tot minstens 20% van het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het bruto-eindverbruik van energie in 2020 (in de vervoersector is er een specifieke doelstelling van minstens 10% van het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen in het eindverbruik van energie)
  • een vermindering van het energieverbruik met minstens 20% ten opzichte van het verwachte niveau in 2020 bij ongewijzigd beleid

In 2015 sloten de ministers, bevoegd voor klimaat en energie, van de verschillende Belgische overheden een akkoord over de verdeling van de tegen 2020 door België te leveren klimaat- en energie-inspanningen en van de aan België toegekende opbrengsten uit de veiling van emissierechten voor de periode 2013-2020. 

Het samenwerkingsakkoord werd goedgekeurd door het Overlegcomité en door de Nationale Klimaatcommissie. De ministerraad keurt vandaag het voorontwerp van wet goed ter instemming met dat samenwerkingsakkoord.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020