02 dec 2016 16:57

Samenwerkingsakkoord over het protocol van Göteborg om de luchtkwaliteit te verbeteren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de drie gewesten goed om grensoverschrijdende luchtvervuiling over lange afstand tegen te gaan. 

In België zijn de gewesten hoofdzakelijk belast met de bewaking en het behoud van de milieukwaliteit. Ze berekenen de emissies en stellen de scenario’s op van de toekomstige emissies in functie van het gevoerde beleid, met name door de federale overheid. Het samenwerkingsakkoord verdeelt enerzijds de inspanning tussen de gewesten, en definieert anderzijds de federale maatregelen die nodig zijn voor de implementatie. De federale overheid is verantwoordelijk voor de milieunormen die gelden voor het op de markt brengen van producten. Ze is eveneens bevoegd voor bepaalde aspecten van de fiscaliteit (energieaccijnzen), de mobiliteit en de Noordzee.

De meeste doelstellingen van België op het vlak van luchtbeheer vloeien voort uit zijn Europese en internationale verbintenissen, in het bijzonder de Europese kaderrichtlijn over de luchtkwaliteit uit 1996 en 2008. De Europese richtlijn over nationale emissieplafonds (NEC) definieert doelstellingen inzake de reductie van de emissies van SO2, NOx, VOS en NH3. Die richtlijn wordt momenteel herzien.

Daarnaast wil het herziene Protocol van Göteborg die reductie-inspanning uitbreiden tot de landen van het geografisch gebied Europa. De inspanningen die moeten worden geleverd vanaf 2020, zouden geen probleem mogen vormen voor de landen die de herziene NEC-richtlijn zullen toepassen.

De ministerraad heeft bovendien een voorontwerp van wet houdende insteming met dit samenwerkingsakkooord goedgekeurd. Dat wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van een aantal bepalingen van het Protocol tot uitvoering van het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg, op 30 november 1999, zoals gewijzigd op 4 mei 2012 te Genève