07 jul 2023 16:46

Samenwerkingsakkoord Single Digital Gateway

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel een samenwerkingsakkoord, een uitvoerend samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goed die de interbestuurlijke uitvoering regelen van de EU-Verordening 2018/1724  tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing (ook wel Single Digital Gateway (SDG)-Verordening genoemd). 

De SDG-Verordening tot oprichting van één digitale toegangspoort, genaamd "Your Europe”, kadert binnen de implementatie van de strategie van de digitale eengemaakte markt van de Europese Commissie, alsook binnen de Smart Nation-strategie van België en de Europese richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.

In deze context werd een samenwerkingsakkoord SDG opgesteld tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat over de interbestuurlijke uitvoering van de SDG-Verordening.

Het doel van dit samenwerkingsakkoord is de samenwerking tussen de verschillende Belgische institutionele actoren te regelen. Daarenboven worden bepaalde lasten verdeeld in verband met de uitvoering van de verplichtingen die aan België zijn opgelegd door de SDG-Verordening. Dit samenwerkingsakkoord maakt derhalve een uitvoeringshandeling van de SDG-Verordening uit, meer bepaald met betrekking tot de intergouvernementele uitvoering van de SDG-Verordening.

De implementatie van de SDG-Verordening is de verantwoordelijkheid van alle Belgische beleidsniveaus. Elk van de drie luiken van de SDG-Verordening (informatie, procedures en assistentiediensten) bevat elementen die ofwel tot de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten, lokale overheden, ofwel tot de federale bevoegdheden behoren, ofwel een gemengde bevoegdheid betreffen.

Het voorontwerp van wet regelt in dit kader de instemming van de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden met het samenwerkingsakkoord.