23 mrt 2024 12:54

Samenwerkingsakkoord Single Digital Gateway

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met Administratieve Vereenvoudiging Mathieu Michel een samenwerkingsakkoord, een uitvoerend samenwerkingsakkoord en een voorontwerp van wet goed inzake de EU-Verordening 2018/1724  tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing (ook wel Single Digital Gateway (SDG)-Verordening genoemd). 

De SDG-Verordening tot oprichting van één digitale toegangspoort, genaamd "Your Europe”, kadert binnen de implementatie van de strategie van de digitale eengemaakte markt van de Europese Commissie, alsook binnen de Smart Nation-strategie van België en de Europese richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt.

In deze context werd op 7 juli 2023 een samenwerkingsakkoord SDG goedgekeurd tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat over de interbestuurlijke uitvoering van de SDG-Verordening.

Er wordt nu een nieuw samenwerkingsakkoord goedgekeurd waarbij ook de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie als partijen betrokken zijn.

Om de implementatieprojecten en -acties betreffende deze gemengde of interbestuurlijke bevoegdheden te kunnen realiseren en de continuïteit van het SDG-programma dat zich in het Your Europe-portaal tastbaar maakt te kunnen garanderen, zijn er zowel financiële middelen als personeelsmiddelen nodig. Deze zaken worden daarom geregeld in het samenwerkingsakkoord SDG en het daarbij horend uitvoerend samenwerkingsakkoord SDG.

Het samenwerkingsakkoord en het uitvoerend samenwerkingsakkoord worden voorgelegd aan het Overlegcomité alsook aan de Raad van State voor advies.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat over de interbestuurlijke uitvoering van verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van verordening (EU) nr. 1024/2012. Ontwerp van samenwerkingsakkoord; Ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord; Voorontwerp van wet tot instemming