06 mei 2022 16:32

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale en de Vlaamse overheid over de hulpverlening aan gedetineerden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met een ontwerp van samenwerkingsakkoord met de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Gezien de evoluties in de werking van beide partijen binnen de gevangenismuren, was het bestaande samenwerkingsakkoord niet meer afgestemd op de reële praktijk, en werd in 2013 besloten het akkoord te actualiseren. Een nieuw akkoord kreeg in 2016 echter een negatief advies van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL).

Wegens dit negatief advies en nieuwe ontwikkelingen in het penitentiaire beleid en regelgevend kader, wordt nu een nieuw samenwerkingsakkoord voorgelegd aan het Overlegcomité.

Dit hernieuwde akkoord is gebaseerd op de tekst van het samenwerkingsakkoord uit 2014, met de nodige aanpassingen om te voldoen aan de toenmalige opmerkingen van de Raad van State, de CPBL en, voor wat de Vlaamse overheid aangaat, de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin. Naast de aanpassingen die werden doorgevoerd om te voldoen aan de opmerkingen van de adviesorganen, werden ook een aantal artikelen toegevoegd naar aanleiding van evoluties binnen het penitentiaire beleid en binnen de federale regelgeving.

Algemeen werd bij de herwerking van de tekst veel aandacht besteed aan een gelijkwaardig partnerschap: afspraken zijn wederkerig bepaald, en betrokkenheid bij elkaars processen wordt veelvuldig, tijdig en met respect voor elkaars opdrachten en finaliteit geïnstalleerd. 

De ministerraad belast de minister van Justitie met het ondertekenen van het samenwerkingsakkoord na overleg in het Overlegcomité.

Voorontwerp van wet tot instemming met  het  samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden