29 apr 2005 17:00

Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven.

Het voorontwerp van wet zet de Europese richtlijn in Belgisch recht om(*). Die zet een systeem van samenwerking op, om slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende situaties gemakkelijker toegang tot schadeloosstelling te geven. Het functioneert op basis van de regelingen die de lidstaten hanteren voor de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven die op hun grondgebied zijn gepleegd. Vandaag bestaat er in ons land reeds een Commissie die financiële hulp kan toekennen aan slachtoffers van intentionele gewelddaden, waarvan de daders onvermogend zijn. De Commissie is bevoegd voor het toekennen van hulp aan Belgen die het slachtoffer zijn van een gewelddaad gepleegd op het Belgische grondgebied. Indien een Belg slachtoffer is van een opzettelijke gewelddaad in een ander land van de Europese Unie, zal hij zich rechtstreeks moeten wenden tot de bevoegde Commissie van dit land, in één van de officiële talen van dit land, om een aanvraag in te dienen voor schadeloosstelling. Met het voorontwerp van wet dat vandaag werd goedgekeurd en dat een Europese richtlijn in Belgisch recht omzet (*), wordt dit systeem vereenvoudigd en veel toegankelijker voor het slachtoffer. De bedoeling van het wetsontwerp is inderdaad om slachtoffers van misdrijven in grensoverschrijdende situaties gemakkelijker toegang tot schadeloosstelling te geven. In het nieuwe systeem wordt voorzien dat het slachtoffer steeds terecht kan bij de Commissie van de lidstaat waar ze verblijven. Die Commissie zal actief meewerken aan de oplossing van praktische en taalkundige moeilijkheden in grensoverschrijdende situaties: ze zal het slachtoffer helpen bij het opstellen van zijn vraag tot vergoeding (mogelijkheid tot het afnemen van proces verbaal, mogelijkheid tot het organiseren van hoorzitting via video- of teleconferencing op vraag van de beslissende instantie enz), en zal instaan voor de vertaling ervan naar één van de officiële talen van het land waar het misdrijf zich voordeed. In België, heeft de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers de drie nationale talen en het Engels als werktaal gekozen (indien de gewelddaad zich in België voordeed). Het voorontwerp van wet voert in de Belgische wetgeving (**) de nodige bepalingen in voor de omzetting van deze richtlijn. Het wordt overgemaakt aan de Raad van State voor advies binnen een termijn van één maand, zodat men de kalender vastgesteld in de Europese richtlijn kan naleven. (*) 2004/80/EG (**) de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.