28 apr 2006 17:00

Scheepsdienst

Regeling van de arbeidsovereenkomst voor scheepsdienst aan boord van zeeschepen

Regeling van de arbeidsovereenkomst voor scheepsdienst aan boord van zeeschepen

De ministerraad moderniseerde op initiatief van de heer Peter Vanvelthoven, Minister van werk en Informatisering van de Staat, de wetgeving over de arbeidsverhoudingen in de koopvaardij, zoals hij dit ook al in 2003 deed voor de zeevisserij. Omdat de sector een specifiek karakter heeft, is een apart wetgevend kader gegrond. Een werkgroep opgericht in het kader van het paritair comité voor de koopvaardij, waar ook vertegenwoordigers van de betrokken overheidsdienst aan deelnamen, stelde de tekst op. De tekst schept in de eerste plaats duidelijkheid over de verhoudingen tussen de reder, de kapitein en de zeeman door schriftelijke regelingen te bevoorrechten. Het overbodige formalisme wordt geschrapt. De meest opvallende is de procedure van de aanmonstering van de zeelieden. Die wordt nu afgeschaft. In de plaats komt er een gewone schriftelijke arbeidsovereenkomst, waarvan men een kopie aan de ambtenaar moet zenden die bevoegd is voor de scheepvaartcontrole in de thuishaven van het schip. De lonen worden geregeld door specifieke bepalingen, die beantwoorden aan de kenmerken van de maritieme arbeid. Er is ook een regeling die de dekking en de waarborgen bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval vastlegt. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het einde van de arbeidsovereenkomst. De ministerraad nam het voorontwerp van wet houdende de regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst aan boord van zeeschepen aan. Het wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.