04 mrt 2005 16:00

Scheldeverdrag en Maasverdrag

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed houdende instemming met het Scheldeverdrag en het Maasverdrag.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed houdende instemming met het Scheldeverdrag en het Maasverdrag.

De beide Verdragen (*) werden ondertekend door Frankrijk, Nederland, België, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest, voor wat de Schelde betreft, en door dezelfde partijen waarbij ook Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg zich hebben aangesloten, voor wat de Maas betreft. De verdragen bieden de Partijen een aangepast mechanisme aan om hun werkzaamheden te coördineren met het oog op de toepassing van de Europese Richtlijn (**) tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid. De richtlijn werkt per stroomgebiedsdistrict en heeft als doel een geïntegreerd waterbeheer te voeren, de kwaliteit van het water en de ecosystemen te verbeteren en de raadpleging van het publiek te versterken. Gezien de Schelde en de Maas grensoverschrijdende waterlopen zijn, is het noodzakelijk dat de acties die België en zijn Gewesten ondernemen gecoördineerd verlopen met de stroomop- en afwaartse acties. In deze context is het Federale niveau betrokken voor wat de bescherming van de kustwateren, de toepassing van productnormen, de aquatische bescherming tegen radio-activiteit en zekere aspecten inzake de prijs van water betreft. (*) te Gent op 3 december 2002. (**) 2000/60/EG.