01 jun 2018 18:54

Schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen

De ministerraad keurt het voorstel tot schuldomzetting van een deel van de Tunesische terugbetalingsverplichtingen op in het verleden toegekende staatsleningen goed.

Rekening houdend met de grote economische en politieke uitdagingen waar Tunesië mee geconfronteerd wordt en in het kader van een constructieve wederzijdse samenwerking tussen Tunesië en België, stemt de ministerraad in met een schuldomzetting van de vervaldagen van 2017 en 2018 van de nog uitstaande schuld van de staatsleningen van België aan Tunesië van 10 juli 1990, 19 februari 1991, 10 maart 1998, 6 april 1999, 17 september 1999 en 25 juni 2006.

Door deze schuldomzetting zal de netto actuele waarde van deze vervaldagen met een nominale waarde van 2.991.328,17 euro (kapitaal 2.518.068,46 euro en interesten 473.259,71 euro) omgezet worden in Tunesische Dinar en aangewend worden in het kader van een programma dat in wederzijds akkoord tussen de Tunesische en Belgische regering tot stand zal komen.

De Belgische en Tunesische Regering zullen een bilateraal schuldomzettingsakkoord ondertekenen waarin alle afspraken rond deze SWAP-operatie vastgelegd worden.

De ondertekening van dit bilateraal schuldomzettingsakkoord zal pas gebeuren na de goedkeuring en inwerkingtreding van het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit n°42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handelsbetrekkingen, leningen aan staten en buitenlandse organismen toe te staan, gewijzigd door het koninklijk besluit n°75 van 10 november 1967, de wet van 10 augustus 1981 en de wet van 13 februari 1990. Dit voorontwerp is goedgekeurd door de ministerraad.