29 apr 2005 17:00

Sectoraal akkoord

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, die het sectoraal akkoord 2003-2004 uitvoeren.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, die het sectoraal akkoord 2003-2004 uitvoeren.

Het eerste ontwerp regelt de rechtshulp voor de personeelsleden van bepaalde federale overheidsdiensten en de schadeloosstelling van de zaakschade die ze oplopen. Het tweede ontwerp van koninklijk besluit wijzigt het koninklijk besluit (*) houdende het statuut van het Rijkspersoneel en het koninklijk besluit (**) tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut. Het eerste ontwerp voert een verbintenis uit het protocol van sectoraal akkoord 2003-2004 uit. Het regelt de bescherming van de personeelsleden, die voor feiten worden gedagvaard, die bij de uitoefening van hun functie plaatsvonden. Het tweede ontwerp heft de bepalingen op die rechtsongeldig zijn geworden, sinds de wet over de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen in werking trad. (*) van 2 oktober 1937. (**) van 8 januari 1973. (***) van 10 februari 2003.