05 feb 2010 14:16

Sectorcomités

Wijziging van het ondervoorzitterschap van de sectorcomités

Wijziging van het ondervoorzitterschap van de sectorcomités

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*), ingediend door eerste minister Yves Leterme en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte, dat het ondervoorzitterschap van de sectorcomités aanpast. 

Het ondervoorzitterschap van comité I - Algemeen bestuur wordt uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor Sociale Zaken, Volksgezondheid en het e-health-platform. 

Het ondervoorzitterschap van het sectorcomite V - Binnenlandse Zaken wordt uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen bevoegd voor het Migratie- en Asielbeleid.
 
Het ondervoorzitterschap van het sectorcomité XII - Volksgezondheid wordt uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen.

Het ondervoorzitterschap van sectorcomité XX - Openbare instellingen van sociale zekerheid wordt uitgebreid met de ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor de informatisering van de overheidsdiensten.

In de vermeldingen van het ondervoorzitterschap van het sectorcomité I -  algemeen bestuur worden de woorden 'de informatisering van de staat' vervangen door 'de informatisering van de overheidsdiensten'.

(*) tot wijziging van het kb van 4 maart 2008 tot uitvoering van art. 19, tweede lid, van het kb van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.