25 jun 2004 17:00

Selectie van statutair personeel

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel.

Op voorstel van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende diverse bepalingen inzake selectie van statutair personeel.

Via dit besluit worden de voor de Minister essentiële beginselen van transparantie en objectiviteit van de selectie van statutaire medewerkers gewaarborgd. De centrale rol van Selor gedurende het hele selectieproces wordt er immers in bekrachtigd en de samenwerking tussen Selor en de wervende dienst wordt versterkt, zodat Selor zijn expertise inzake selectie maximaal kan aanwenden om de kwaliteit van alle selecties te garanderen. Zo voorziet het ontwerp van Koninklijk Besluit : - Dat er twee selectiesystemen blijven bestaan: 1. De vergelijkende selectie gevraagd door de Minister, voor zeer specifieke functies. Deze selecties worden georganiseerd en voorgezeten door Selor. De wervende dienst blijft in de selectiecommissie vertegenwoordigd en kan tevens instaan voor de materiële organisatie van de selectie. 2. De vergelijkende selectie, georganiseerd op initiatief van Selor, waar de algemene competenties zullen worden getest voor functies die gemeenschappelijk zijn aan de verscheidene FOD's. De aanwervende dienst heeft hierbij de keuze: * Hetzij rechtstreeks de geslaagde aan te werven in volgorde van rangschikking * Hetzij, op basis van een vooraf opgesteld functie- en competentieprofiel, de organisatie te vragen van een bijkomende proef, die zich niet mag beperken tot een interview. Deze bijkomende proef wordt georganiseerd in overleg met Selor en wordt voorgezeten door de wervende dienst. Selor is ambtshalve lid van de selectiecommissie en kan aldus zijn rol als kwaliteitsbewaker opnemen. - De kandidaten worden niet langer verdeeld in groepen A, B, C, D en de aanwervende diensten zullen zich moeten houden aan een klassieke rangschikking die opgesteld is op basis van de resultaten die de kandidaten voor de in te vullen betrekking behaald hebben. (Hoewel de verdeling in groepen A, B, C, D zijn nut heeft bewezen voor de werving van managers, bleek het te zwaar en te ingewikkeld voor andere functies, waardoor het nooit in de praktijk werd gebracht.) - Selor zal opnieuw instaan voor een gecentraliseerd beheer van de personeelsreserves, met niettemin de mogelijkheid tot geheel of gedeeltelijk delegeren van de materiële beheerstaken aan de FOD's. De Minister zal de tekst voor advies voorleggen aan de Voorzitters van het Directiecomité van de FOD's en aan het syndicaal overleg.