28 mrt 2014 17:40

Selectievoorwaarden voor vaststellende ambtenaren van de gemeentelijke administratieve sancties

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de reglementering aanpast van de vaststellende ambtenaren van de gemeentelijke administratieve sancties. 

De wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken heeft nieuwe categorieën personen toegevoegd die kunnen worden ingezet om de inbreuken inzake het stilstaan en parkeren vast te stellen:

  • de personeelsleden van de autonome gemeentebedrijven
  • de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit over de vaststellende ambtenaren (zie persbericht) zodat die nieuwe categorieën personeelsleden dezelfde selectievoorwaarden hebben. Ze moeten bovendien de specifieke opleiding volgen over de wetgeving inzake stilstaan en parkeren.

Het ontwerp voorziet voor de ambtenaren die de vroegere opleiding voor 1 januari 2014 gevolgd of aangevat hebben ook de mogelijkheid om hun opdracht te blijven uitoefenen en over een termijn van twee jaar te beschikken om de opleiding te volgen, met vrijstelling van het examen.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie