17 mrt 2006 16:00

SELOR

Bepaling van de gebruikers die gratis toegang hebben tot de diensten van Selor

Bepaling van de gebruikers die gratis toegang hebben tot de diensten van Selor

De Ministerraad bepaalde de niet-derde gebruikers van de diensten van SELOR, het selectiebureau van de federale overheid. Die bepaling heeft als doel om juridisch het begrip derde te omschrijven en om te verduidelijken welke overheidsdienst moet betalen, wanneer hij een beroep doet op de diensten van SELOR. De diensten die voor vergelijkende selecties gratis van SELOR gebruik kunnen maken zijn: - alle diensten van het federaal openbaar ambt, - de diensten met het CAMU statuut (administratief statuut van de ambtenaren geheel of gedeeltelijk). - de diensten van de regeringen van de gefedereerde entiteiten, en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen, - het interfederaal korps van de inspectie van Financiën. Alle andere diensten zijn dus derde-gebruikers, waaraan SELOR zijn dienstverlening mag verrekenen. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1994 betreffende het financieel beheer van Selor als staatdienst met afzonderlijk beheer. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.