06 mrt 2015 15:10

Seveso-samenwerkingsakkoord

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en de drie gewesten betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. 

Het samenwerkingsakkoord, Seveso-samenwerkingsakkoord genoemd, beoogt de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2012/18/EU, die betrekking heeft op de preventie van zware industrïële ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Deze richtlijn voorziet met name in een nieuw Europees systeem voor de indeling van stoffen en mengsels, waaraan het toepassingsgebied van de Seveso-regelgeving moest worden aangepast. De richtlijn brengt ook verduidelijking over de volgende punten: 

  • uitbreiding en versterking van de actieve informatieverstrekking naar het publiek
  • integratie van de "Aarhus"-bepalingen inzake toegang tot informatie, raadpleging en betrokkenheid van het publiek bij projecten en plannen en toegang tot de rechter
  • versterking van de inspectie-opdracht en meer gedetailleerde regels voor het inspectiesysteem
  • verplichting tot coördinatie van de procedures voor het uitvoeren van taken indien er verscheidene autoriteiten bevoegd zijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn

Dit samenwerkingsakkoord vervangt het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 en heft het op.

De ministerraad keurt tevens een voorontwerp van wet goed dat instemt met het samenwerkingsakkoord. 

Het ontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité en wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.