02 jun 2006 16:13

Slapende rekeningen

Slapende rekeningen wakker maken

Slapende rekeningen wakker maken

De ministerraad keurde op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Consumentenzaken, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, een voorontwerp van wet goed over de slapende rekeningen. Hoewel niemand het bestaan van slapende rekeningen betwist, is er geen zicht op het aantal en het beheer ervan. Dat betekent dat er heel wat mensen geld op een bankrekening hebben, waarvan ze het bestaan niet weten. Dat geld moet teruggaan naar wie er recht op heeft. Van een slapende rekening is er sprake wanneer een bank gedurende vijf jaar geen enkele verrichting meer op die rekening heeft geregistreerd en geen bericht meer heeft ontvangen van de houder of zijn erfgenamen. Om het geld terug te geven aan de rechthebbenden, stellen de banken een lijst op van alle slapende rekeningen en moeten zij de rechthebbenden ervan opzoeken. Daarvoor krijgen ze toegang tot het rijksregister. Als er geen resultaat is na 5 jaar, dan worden de slapende rekeningen beheerd door de deposito- en consignatiekas. Maakt een rechthebbende van een slapende rekening zich dan alsnog bekend, dan krijgt hij zijn geld en interest terug. Hoewel er vandaag een groot aantal slapende rekeningen bestaan, zijn er geen betrouwbare gegevens over het aantal en het beheer ervan. De oorzaken daarvan zijn velerlei: consumenten zijn de rekeningen vergeten of ze zijn overleden. Dit gebrek aan transparantie is in het nadeel van de consument. Om hiermee komaf te maken, heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de problematiek duidelijk in kaart brengt en dat moet toelaten dat het geld terugkeert aan wie het toebehoort. Om een zicht te krijgen op de problematiek, is het nodig dat het begrip slapende rekeningen duidelijk wordt omschreven. Er is sprake van een slapende rekening wanneer een bank gedurende vijf jaar geen enkele verrichting meer op die rekening heeft geregistreerd en geen bericht meer heeft ontvangen van de rechthebbende. Op basis van deze definitie hebben de banken opdracht gekregen een lijst te maken van alle slapende rekeningen en de houders ervan formeel op de hoogte te brengen. Klopt het adres van de houder niet langer, dan krijgen de banken toegang tot het rijksregister om het juiste adres op te zoeken. Als er geen resultaat is na 5 jaar, dan worden de slapende rekeningen beheerd door de deposito- en consignatiekas. Maakt een rechthebbende van een slapende rekening zich dan alsnog bekend, dan krijgt hij geld en interest.