15 sep 2017 16:57

Sluiting van een akkoord inzake ondernemingslicenties wat dataminingproducten betreft

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de lancering van een mededingingsprocedure met onderhandeling voor het sluiten van een akkoord inzake ondernemingslicenties voor het gebruik van dataminingproducten, en dit voor 7 jaar.

Het voorwerp van de opdracht bestaat in het sluiten van een akkoord inzake ondernemingslicenties wat dataminingproducten betreft, meer bepaald het gebruik van licenties, met inbegrip van de ondersteuning en het onderhoud van alle huidige en toekomstige dataminingproducten voor alle administraties van de FOD Financiën, en dit onbeperkt wat het aantal gebruikers betreft. Naast het eigenlijke gebruik van de licenties is het ook de bedoeling om opleidingen te kunnen bestellen, alsook installatiediensten en analytische adviezen van dataminers van dezelfde opdrachtnemer met het oog op een efficiënte en coherente aanpak van de dataminingsystemen en -technieken.

De FOD Financiën zal voorts optreden als aankoopcentrale voor andere diensten, waaronder de FOD Economie, de FOD Justitie en de federale politie, waarvoor dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.