21 dec 2006 16:00

Sluiting van ondernemingen

Uitvoeringsbesluiten voor de wet over de sluiting van ondernemingen

Uitvoeringsbesluiten voor de wet over de sluiting van ondernemingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal artikelen uitvoert van de wet over de sluiting van ondernemingen. (wet van 26 juni 2002) Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde het ontwerp voor. De wet op de sluiting van ondernemingen coördineert verschillende bestaande wetgevingen en biedt juridische waarborgen aan het fonds tot vergoeding van werknemers die ontslagen worden na sluiting van de onderneming. Het biedt waarborgen aan werknemers en werkgevers, aan de instellingen van sociale zekerheid en aan de hoven en rechtbanken. Die wet is echter nog niet in werking getreden. Daarvoor moest de ministerraad eerst alle uitvoeringsbesluiten nemen. Het ontwerp dat de ministerraad nu heeft goedgekeurd, voert de ontbrekende artikelen van de wet uit. Het definieert het begrip onderneming zonder handels- of industriële finaliteit. Het legt de samenstelling van het bijzonder comité vast specifiek voor de vrije beroepen en de ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit. Het bepaalt het deel dat het Fonds voor sluiting van ondernemingen ten laste neemt van de werkloosheidsuitkeringen die de RVA uitbetaalt bij tijdelijke werkloosheid.