07 jul 2006 17:50

Sociaal akkoord gezondheidssector

Bepaling financiële weerslag van het sociaal akkoord 2000

Bepaling financiële weerslag van het sociaal akkoord 2000

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de tenlasteneming bepaalt van de financiële weerslag van het sociaal akkoord voor de gezondheidssector. Dat akkoord werd in 2000 door de federale regering gesloten met de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers. Het ontwerp is een voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Het ontwerp duidt het gedeelte aan van de financiële weerslag van die sociale akkoorden dat ten laste valt van de begroting inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het betreft een transfer van middelen van de RSZ globaal beheer naar het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zonder verdere budgettaire gevolgen. Het bedrag wordt voor 2006 vastgesteld op 37.071.000 euro.