26 feb 2021 18:33

Sociaal statuut der zelfstandigen: bijdrage ten laste van de vennootschappen voor 2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag van de bijdrage voor 2021 bepaalt, ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt het bedrag van de bijdrage voor 2021 ten laste van de vennootschappen vast op:

  • 347,50 euro als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 706.579,60 euro
  • 868,00 euro als het balanstotaal voor het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 706.579,60 euro

Het ontwerp wordt voor spoedadvies binnen de vijf dagen aan de Raad van State overgemaakt.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen