15 okt 2004 17:00

Sociaal stookoliefonds

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed tot oprichting van het sociaal stookoliefonds.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie, en van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed tot oprichting van het sociaal stookoliefonds.

Sinds 1 januari 2004 is de maximumprijs van huisbrandolie met meer dan 60% gestegen. Op 11 oktober van dit jaar overschreed de prijs van een vat ruwe olie de grens van 50$ in Londen. Met een dergelijke stijging voor ogen liepen duizenden mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te raken, nu de winter voor de deur staat. Het recht op energie is nochtans een vitale behoefte die aan iedereen en elk gezin moet worden gewaarborgd. Daarom stellen de Ministers nu voor een sociaal stookoliefonds op te richten, een structureel fonds dat zal tussenkomen in de betaling van de stookoliefactuur van personen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Om welke producten gaat het? - huisbrandolie aan de pomp en in bulk - verwarmingspetroleum - bulkpropaangas Doelgroepen: 1. De personen die een verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten: - weduwen of weduwnaars - invaliden - gepensioneerden - wezen - gehandicapte kinderen met een verhoogde kinderbijslag - langdurig werklozen (> 1 jaar), ouder dan 50 jaar - leefloners - begunstigden van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden of IGO - begunstigden van een uitkering voor gehandicapten - begunstigden van maatschappelijke hulp die met een leefloon overeenkomt 2. De personen wier jaarlijks bruto-inkomen van hun huishouden het bedrag van 12.732,29 euro (verhoogd met 2.357,09 euro per persoon) niet overschrijdt. Dit betekent dat in totaal ongeveer 200.000 gezinnen aan deze voorwaarden voldoen. Het bedrag: Het bedrag van de tussenkomst is progressief: hoe meer de olieprijs stijgt, hoe groter de tussenkomst. Voor huisbrandolie in bulk en bulkpropaangas wordt de toelage als volgt berekend: - tussen 0,45 en 0,50 euro/liter = 0,10 euro/liter met een max. van 100 euro per jaar - tussen 0,50 en 0,55 euro/liter = 0,115 euro/liter met een max. van 115 euro per jaar - meer dan 0,55 euro/liter = 0,130 euro per liter met een max. van 130 euro per jaar Bovendien zijn bijzondere drempelwaarden bepaald voor huisbrandolie aan de pomp en voor verwarmingspetroleum. Het fonds zal tussenkomen voor maximum 1000 liter per jaar en het totaal bedrag van de toelage wordt beperkt tot 130 euro per jaar en per gezin. De OCMW's dienen na te gaan of de aanvraag tot tussenkomst beantwoordt aan de volgende voorwaarden: - de verbruiker behoort wel degelijk tot één van de categorieën van de doelgroep. - de verbruiker gebruikt wel degelijk een in aanmerking komende brandstof. - de op de factuur vermelde prijs overschrijdt de drempelwaarde voor een tussenkomst - het op de factuur vermelde adres komt wel degelijk overeen met het leveringsadres. Wanneer? Dit jaar zullen de leveringen die hebben plaatsgehad vanaf 1 oktober, in aanmerking kunnen worden genomen voor de aanvraag tot tussenkomst. Vanaf 2005 daarentegen zal het sociaal stookoliefonds elk jaar kunnen worden geactiveerd tijdens de verwarmingsperiode, hetzij van 1 september tot 31 maart van elk jaar. De personen die tot de doelgroep behoren, zullen de komende weken dus hulp kunnen vragen bij hun OCMW, na bekendmaking van de toepassingsbesluiten in het Belgisch Staatsblad (voorzien voor begin november) en de overmaking van de instructies aan de OCMW's. Hoe? Het fonds zal worden gespijsd aan de hand van een solidariteitsbijdrage op alle olieproducten die bestemd zijn voor verwarming (huisbrandolie en bulkpropaangas). Op basis van de hypothese dat voor de financiering van het fonds 22 miljoen euro vereist is, zou deze bijdrage tussen 0,0011 euro en 0,0033 euro bedragen, afhankelijk van het scenario dat de Ministerraad heeft bepaald: - heffing op 1 jaar: 0,0033 euro per liter - heffing op 2 jaar: 0,0016 euro per liter - heffing op 3 jaar: 0,0011 euro per liter Deze bijdrage zal echter pas worden geactiveerd, wanneer de prijs van de stookolie daalt, zodat de weerslag ervan op de consument beperkt blijft. Omwille van het dringende karakter van de situatie moest het mechanisme zo snel mogelijk worden opgericht. De petroleumsector heeft er dus mee ingestemd het sociaal stookoliefonds te prefinancieren ten bedrage van 17 miljoen euro en neemt bovendien de intrest op de voorgeschoten som ten laste.