11 jan 2008 12:53

Sociaal stookoliefonds

Uitbreiding van het sociaal stookoliefonds: 300 000 begunstigden

Uitbreiding van het sociaal stookoliefonds: 300 000 begunstigden

Op initiatief van minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont  heeft de ministerraad een ontwerp goedgekeurd dat het sociaal stookoliefonds uitbreidt.

Sinds 3 jaar zijn de energieprijzen voortdurend gestegen. De prijs van een vat petroleum bedraagt sinds kort meer dan de symbolische grens van 100 dollar. Omwille van die prijsstijgingen hebben steeds meer burgers problemen om hun stookolietank te vullen.

Daarom heeft de regering drie jaar geleden het sociaal stookoliefonds opgericht dat toen tot doel had de meest kansarmen hulp te bieden naar aanleiding van de plotse stijging van de stookolieprijs. Het Fonds heeft elk jaar gemiddeld 100.000 gezinnen geholpen.

Nu hebben niet alleen meer de meest kansarmen problemen om hun huizen te verwarmen tijdens de winter, ook personen met een laag inkomen krijgen het steeds moeilijker en moeten zich soms essentiële behoeften ontzeggen om hun stookoliefactuur te kunnen betalen. Daarom heeft de minister voorgesteld de toegang tot het stookoliefonds uit te breiden tot een breder publiek met een tegemoetkoming die aanzienlijk hoger ligt.

 Meer begunstigden

Het stookoliefonds zal voortaan toegankelijk zijn voor:

  • de personen die een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering genieten (OMNIO, leefloners...).
  • personen met een laag inkomen die geen specifiek sociaal statuut hebben.

personen met schuldoverlast

Om een breder publiek te helpen, meer bepaald de personen met een laag of middelmatig inkomen wordt een nieuwe categorie toegevoegd: de personen van wie het jaarlijks belastbaar netto-inkomen van het gezin niet hoger ligt dan 22 873 euro (categorie MAF). Voor hen is de toelage beperkt tot 105 euro.

Men gaat ervan uit dat het fonds op deze manier tot 315.000 gezinnen per jaar kan helpen. 

Een hogere tegemoetkoming

Het bedrag van de tegemoetkoming wordt ook hoger. Om beter aan te sluiten bij het gemiddelde verbruik van de gezinnen zal het Fonds voortaan een tegemoetkoming bieden wanneer de prijs hoger ligt dan de drempel van 0,715 euro per liter.

De personen die hun stookolie aan de pomp kopen, dus die ook de grootste financiële moeilijkheden hebben, zullen een forfaitaire tegemoetkoming van 150 euro genieten (in plaats van de huidige 100 euro). 

Inwerkingtreding

Gezien de hoogdringendheid zal het nieuwe systeem op 1 februari 2008 in werkingtreden. De facturen gedateerd vanaf 1 januari 2008 komen in aanmerking.

Ter herinnering

Het Sociaal Stookoliefonds is een structureel fonds dat elk jaar een tegemoetkoming biedt tijdens de verwarmingsperiode van 1 september tot 31 maart. Het fonds biedt een tegemoetkoming voor:
- stookolie aan de pomp en in bulk,
- lampolie,
- propaan in bulk.

Financiering

De maatregel wordt gefinancierd met de bijdrage van de sector (9 miljoen euro) zoals vandaag al het geval is, aangevuld met een dotatie van 30 miljoen euro door de Schatkist.

Voor de ministerraad is het belangrijk de maatregelen die de energiebesparing en de duurzame ontwikkeling ten goede komen te  versterken, zodat we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De huidige prioriteit bestaat er echter in mensen te helpen, zodat ze zich in de winter kunnen verwarmen.