05 sep 2008 12:50

Sociaal stookoliefonds

Verhoging van de verwarmingstoelage van het Sociaal stookoliefonds

Verhoging van de verwarmingstoelage van het Sociaal stookoliefonds

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena beslist de bedragen van de verwarmingstoelage van het Stookoliefonds te verhogen. Vanaf 1 september 2008 wordt de maximumtussenkomst per liter brandstof verhoogd van 0,14 euro naar 0,20 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, gezinnen met een laag inkomen en personen met schuldoverlast. De maximumtoelage per huishouden stijgt naar 300 euro.

Voor de gezinnen met een bescheiden inkomen, namelijk met een jaarlijks netto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is aan 23.705,66 euro, wordt de tussenkomst per liter vervangen door een forfaitaire toelage van 105 euro voor de aankoop van ten minste 750 liter.

Het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijzigingen aan het Sociaal stookoliefonds dat de ministerraad heeft goedgekeurd, voert de beslissingen uit die de ministerraad op 22 juli 2008 heeft genomen naar aanleiding van de begrotingscontrole 2008.

Het sociaal stookoliefonds kent personen die het financieel moeilijk hebben een verwarmingstoelage toe voor de verwarming van hun huis met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) of bulkpropaangas naar aanleiding van de plotse stijging van de stookolieprijs.
De preciese voorwaarden en andere concrete informatie vindt u op de website van POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.