11 mrt 2022 16:06

Sociaal tarief warmte

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die uitvoering geven aan het sociaal tarief warmte.

Naar aanleiding van het advies  van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas van 1 april 2021 werden de nodige aanpassingen aangebracht aan de wet van 12 april 1965 over het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (gaswet) aan de hand van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en artikel 95 van de programmawet van 27 december 2021. De ontwerpen van koninklijk besluit die vandaag werden goedgekeurd hebben tot doel uitvoering te geven aan het sociaal tarief warmte in toepassing van de wet van 12 april 1965.

Het eerste ontwerp voorziet erin dat de sociale maximumprijs voor warmte in de introductiefase van het sociaal tarief warmte wordt gelijkgeschakeld met de sociale maximumprijs voor aardgas. Voor leveranciers van warmte blijft het mogelijk om vaste kosten die geen betrekking hebben op de energie- of netwerkcomponent (bv. installatie en onderhoud) door te rekenen aan de residentiële beschermde klanten bovenop de sociale maximumprijs voor warmte.

Het tweede ontwerp bepaalt de terugbetaling en de terugbetalingsmodaliteiten door de warmtebedrijven die warmte leveren met toepassing van de sociale tarieven. Net als de sociale maximumprijs is de referentieprijs voor warmteleveranciers gekoppeld aan de referentieprijs van het sociaal tarief voor aardgas in dit ontwerp van koninklijk besluit. Er wordt echter voorzien in een verhoogde vaste compensatie van 125 euro per aansluitpunt, tegenover 25 euro voor aardgas.

De ontwerpen zullen worden voorgelegd op een volgend Overlegcomité. Nadien zullen ze ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van warmte aan beschermde residentiële afnemers

Ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand leveren aan residentiële beschermde afnemers en van hun betrokkenheid bij de tenlasteneming