17 jul 2009 11:53

Sociale bemiddelaars

Selectie van de titularissen voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar

Selectie van de titularissen voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar

Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de algemene regels vaststelt voor de selectie van de titularissen voor de functie van adviseur sociaal bemiddelaar.

Sociale bemiddelaars zijn statutaire ambtenaren van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die tot taak hebben bij te dragen tot de ontwikkeling van goede collectieve arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers en werknemers in de privésector en hun organisaties. Ze zijn onder meer belast met het voorzitterschap van meer dan 170 paritaire comités en subcomités en moeten collectieve conflicten helpen voorkomen en oplossen via verzoening en bemiddeling.

Het aantal sociale bemiddelaars is de voorbije jaren teruggelopen van 28 tot 20. Sinds 1999 waren er geen benoemingen meer. Om de sociale vrede te bewaren, moet dit aantal van 20 bemiddelaars worden behouden. Op dit ogenblik zijn er nog 16 sociale bemiddelaars in actieve dienst. In de komende twee jaar zullen er echter nog minstens zeven met pensioen gaan. Om sociaal-economische redenen moeten er dringend mensen kunnen worden aangeworven. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.