23 sep 2022 16:05

Sociale bepalingen voor orthopedische technologen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent diverse sociale bepalingen voor orthopedische technologen.

Het ontwerp van koninklijk besluit laat drie artikelen van de wet van 25 januari 1999 inzake sociale bepalingen voor orthopedische technologen in de mobiliteitshulpmiddelen, in de bandagisterie en orthesiologie, in de prothesiologie en in de schoentechnologie op 1 juli 2023 in werking treden.

Via deze artikelen wordt een wettelijke basis gecreëerd die nodig is om bij koninklijk besluit, in dit geval het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, de voorwaarden en de regels voor het verkrijgen, het behouden en het intrekken van de erkenning voor die beroepen te bepalen.

Dit is voortaan echter een bevoegdheid van de gemeenschappen. Alle bevoegde gemeenschappen hebben, elk voor hun respectievelijk ambtsgebied, het koninklijk besluit van 18 november 2004 opgeheven en vervangen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen voor de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie