21 apr 2006 17:00

Sociale bijdrage zelfstandigen

Bonificatie van vervroegde stortingen van bijdrage

Bonificatie van vervroegde stortingen van bijdrage

De ministerraad kent een bonificatie toe aan de zelfstandige die in de beginperiode van zijn of haar activiteit, vroegtijdig vrijwillig hogere bedragen betaalt dan de wettellijke voorlopige bijdragen. De maatregel kadert in de fiscale voorschriften voor vroegtijdige stortingen door belastingbetalers en in de verbetering van de inning van de sociale bijdragen. Daarnaast wijzigt de ministerraad het tarief van de wettelijke verwijlintresten, wanneer de regularisatie van de voorlopige bijdragen, die in de beginperiode van de activiteit worden geïnd, aanleiding geeft tot terugbetaling aan de zelfstandige. Het tarief wordt verminderd tot 0,75% per kwartaal en 3% per jaar. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit 38 over de bonificatie van de vervroegde stortingen van bijdragen. Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Rudy Demotte, Minister van Volksgezondheid en Sociale zaken, stelden het aan de ministerraad voor. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.