02 sep 2011 15:57

Sociale derdebetalersregeling

Uitbreiding van de versnelde betaling tot alle verstrekkingen waarvoor een algemeen geneeskundige de derdebetalersregeling toepast

Uitbreiding van de versnelde betaling tot alle verstrekkingen waarvoor een algemeen geneeskundige de derdebetalersregeling toepast

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed waardoor de versnelde betaling wordt uitgebreid tot alle verstrekkingen waarvoor een algemeen geneeskundige de derdebetalersregeling toepast.

Dit voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx brengt de betalingstermijn op 30 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die waarop de verzekeringsinstelling het getuigschrift voor verstrekte hulp heeft ontvangen.

Die uniforme procedure voor alle gevallen waarin de algemeen geneeskundige de derdebetalersregeling toepast moet de toepassing van die regeling aanmoedigen en vereenvoudigen. Zo hoeven de algemeen geneeskundigen geen onderscheid meer te maken bij de verzending van de getuigschriften voor verstrekte hulp.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.