17 feb 2012 15:45

Sociale inschakeling van personen met een handicap

De ministerraad beslist de bijdragen van de werkgevers voor de verzekering arbeidsongevallen van 4,97% op 4,77% te brengen in het kader van de inschakeling van personen met een handicap.

Het voorstel* van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap Philippe Courard compenseert met een daling van 0,20% de verhoging van de basisdrempel - die geschat wordt op 2 miljoen euro sinds 1 januari 2012- die de werkgevers moeten betalen. Het voorstel wil voorkomen dat de stijging wordt doorgerekend in de premies en aldus een impact heeft op de lasten van de werkgevers. 

Het ontwerp kreeg een positief advies van het Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen en wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

* kb tot wijziging van art. 128 van het kb van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclasseirng van de mindervaliden en tot uitvoering van art. 24, §2 van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van mindervaliden.