30 jun 2017 11:34

Sociale Inspectie geïntegreerd in RSZ-inspectie

Op 1 juli 2017 worden de inspectiedienst van de RSZ en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst. De nieuwe, geïntegreerde inspectiedienst wordt bij de RSZ ondergebracht. Hij zal 574 personeelsleden tellen. De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren door onder meer de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren.

Gebundelde krachten

Bij de fusie wordt een groot deel van het personeel en de middelen van de Sociale Inspectie aan de RSZ-inspectie overgedragen. De overlap tussen de twee inspectiediensten wordt weggewerkt.
De vernieuwde inspectiedienst vervult een combinatie van opdrachten die de RSZ en FOD Sociale Zekerheid vroeger apart opnamen, zoals de strijd tegen sociale fraude, sociale dumping en mensenhandel.

Voor de RSZ, die al verantwoordelijk is voor de regelgeving, inning en invordering van sociale bijdragen en controle op de naleving van de reglementering, zijn de nieuwe inspecteurs een extra troef in de strijd tegen de sociale fraude. Een geïntegreerde inspectiedienst maakt het immers mogelijk om werkmethoden over de diensten heen op elkaar af te stemmen en te moderniseren.

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer: “Met deze integratie wordt een belangrijke stap gezet in de versterking en hervorming van de sociale inspectiediensten. We investeren in de diensten met 100 inspecteurs extra en we vereenvoudigen de structuren door van 8 naar 5 diensten te gaan, waardoor het aantal dubbele controles en overlapping van bevoegdheden weggewerkt wordt. Door het beste van twee diensten bij elkaar te brengen kunnen we sterker inzetten op  grensoverschrijdende en georganiseerde sociale fraude. Met de hervorming blijven onze inspectiediensten en haar mensen de referentie inzake sociale fraudebestrijding in Europa.

Ik wens alle 574 personeelsleden daarbij veel succes en doorzettingsvermogen in hun strijd tegen de sociale fraude! Het zijn zij die op het terrein het beleid moeten uitvoeren en dag na dag moeten waarmaken.”

9 miljoen verwachte meeropbrengst in 2018

Met de fusie ontstaat de grootste sociale inspectiedienst van België. Hij zal 574 personeelsleden tellen – waarvan 450 inspecteurs en controleurs die actief zijn op het terrein.

De meeropbrengsten van deze synergieoperatie worden in 2017 geschat op 4,6 miljoen euro en in 2018 op 9,2 miljoen euro aan extra sociale bijdragen.

In 2016 deden de inspecteurs van de RSZ-inspectie 14.222 onderzoeken bij 9.355 werkgevers. De regularisaties voor bijdragefraude die ze voorstelden, bereikten een bedrag van 44.512.835 euro. Daarnaast werden er nog 26.890 onderzoeken uitgevoerd ter ondersteuning van de corebusiness, wat 101 miljoen euro opleverde aan voorgestelde regularisaties.

De inspecteurs van de Sociale Inspectie deden 20.000 onderzoeken bij 18.000 werkgevers. Zij stelden voor 60.132.972 euro aan regularisaties voor.

Investering in datamining

De RSZ heeft de voorbije 15 jaar sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de datamining en ook in de geïntegreerde inspectiedienst blijft deze discipline een speerpunt in de fraudebestrijding. Dankzij de integratie wordt het dataminingteam versterkt met 5 extra personen, die hun kennis, ervaring en tools meenemen. Een team van 12 data scientists en businessanalisten zal permanent bezig zijn met data- en netwerkanalyse, en met predictive analytics, een methode die onder meer wordt gebruikt om de onderzoeken naar sociale dumping beter te oriënteren.