22 jun 2012 18:28

Sociale kennisgeving voor akten van erfopvolging

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die artikel 35 en 23 van de programmawet* van kracht maakt vanaf 1 juli 2012. De artikels in kwestie maken de sociale kennisgeving verplicht voor de akten van erfopvolging die opgemaakt zijn door notarissen of ontvangers van erfenissen die ertoe gemachtigd zijn.

Wanneer notarissen of ontvangers van erfenissen die ertoe gemachtigd zijn een akte of attest van erfopvolging moeten opmaken moeten ze voortaan de inningsinstellingen van socialezekerheidsbijdragen te verwittigen. De inningsinstellingen kunnen dan binnen een termijn van 12 dagen een schuldvordering voor de socialezekerheidsbijdragen betekenen. De schuldvordering moet gedekt zijn door een titel of moet verschuldigd zijn door de aangifte van de werkgever ten overstaan van de overledene of van zijn rechthebbenden. De invoering van deze kennisgeving voorkomt dat aan de rechthebbende van een overledene bedragen worden gestort, voordat is uitgemaakt of de overledene of de rechthebbenden schulden  bij deze instellingen hebben.

* gisteren goedgekeurd in de senaat.