23 nov 2018 17:28

Sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed over de sociale maximumprijzen voor de levering van bepaalde energievormen.

In uitvoering van de wet van 12 april 1965 en de wet van 29 april 1999 kan de minister van Economie maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. In tussentijd hebben andere energienetwerken zich ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de warmtenetten. Voor deze warmtenetten bestaat geen enkele mogelijkheid om maximumprijzen vast te stellen voor de levering van warmte aan residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.

Het voorontwerp heeft dan ook een dubbel doel:

  • de lijst van de verschillende sociale categorieën die van de toepassing van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit zouden kunnen genieten, in te voegen in de 'gaswet' van 12 april 1965 en in de 'electriciteitswet' van 29 april 1999, waarbij deze lijst geactualiseerd wordt ten opzichte van het huidige reglementaire systeem dat deze sinds 2007 beheert
  • een stelsel van maximumprijzen in te stellen voor de levering van warmte door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand ten voordele van de bovenvermelde sociale categorieën, zoals wat er voor de levering van aardgas en elektriciteit bestaat

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de programmawet van 27 april 2007